12-Taya.JPG

Taya Gerasimova. Foto: Nana Håkansson