Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

De tidigare höga hivanslagen får ses som ett undantag

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Landstingen måste ta eget ansvar för hivfrågorna hädanefter. Det är socialförsäkringsminister Annika Strandhälls besked. Strandhäll menar att sjukdomen kan behandlas idag, vilket innebär att inga extra statliga pengar behövs.

Ottar skrev inför världsaidsdagen om vad de halverade anslagen till hivarbetet fått för konsekvenser. Nu svarar socialföräkringsminister Annika Strandhäll (S).

På frågan vad som ska ersätta nedlagda landstingsverksamheter, till exempel flera kunskapsnätverk, säger Annika Strandhäll:

– Landstingen har fortsatt ansvaret, så ingenting har förändrats i den ansvarsfördelning som normalt gäller mellan stat och landsting. De höga anslag som har tilldelats landstingen under flera år bör på så vis ses som ett undantag. Den situation som motiverade att staten tog ett särskilt ekonomiskt ansvar för att stötta landsting och kommuner för att motverka spridningen av hiv och aids har förändrats.

– Sjukdomen är idag behandlingsbar och Folkhälsomyndigheten bedömer att över 90 procent av de 7000 personer som lever med en känd hivdiagnos behandlas. Det finns därför skäl att återgå till den ansvarsfördelning som normalt gäller avseende hälso- och sjukvård, säger Annika Strandhäll till Ottar.

»De höga anslag som har tilldelats landstingen under flera år bör på så vis ses som ett undantag.«

Vilka konsekvenser får det tomrum som många aktörer beskriver, för det förebyggande arbetet? Vilken konsekvensanalys har ni gjort?

– Jag förväntar mig att landstingen tar sitt ansvar och att negativa konsekvenser därmed uteblir. Vi återgår till den ansvarsfördelning avseende hälso- och sjukvård som normalt gäller mellan staten och landsting och kommuner. Vi har tillskjutit kommuner och landsting stora summor genom de generella statsbidragen och nu måste de leva upp till sitt ansvar, säger Annika Strandhäll.

– Jag vill också passa på att nämna att regeringen nu tagit fram en ny nationell strategi, som förhoppningsvis ska kunna fungera som stöd i det förebyggande arbetet – både för landstingen och andra aktörer.

»Jag förväntar mig att landstingen tar sitt ansvar och att negativa konsekvenser därmed uteblir.«

De nya reglerna kring fördelningen av pengar till ideella organisationer har skapat ett glapp och en lång väntan på besked för många organisationer. Studentmottagningen Lunda P6 tvingas lägga ner inom kort till exempel. Hur ser du på det?

– Den typen av tidsglapp är inte bra. Vi känner väl till att detta skapade problem för verksamhetsåret 2017, säger Annika Strandhäll.

Varför kan ni inte ge snabbare besked?

– För 2018 har regeringen försökt att skynda på processen genom det uppdrag som gavs till Folkhälsomyndigheten i slutet av september. Uppdraget innebär att Folkhälsomyndigheten kan förbereda fördelningen av statsbidrag till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete på regional och lokal nivå för 2018, genom att utlysa bidraget, ta in ansökningar och påbörja granskningen av ansökningar.

– Vi planerar också att ta fram en förordning på området, vilket kommer att underlätta processen för kommande år. Vår förhoppning är att den här typen av fördröjningar och »tidsglapp« därigenom helt och hållet ska kunna undvikas, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till Ottar.

LÄS OCKSÅ. Hivarbetet bantas bort i Sverige (1/12 2017)

Agneta Borgström

Fotnot: Intervjun gjordes via mejl.


Läs mer

Organisationer orolig för nedskärning av hivarbete (SR)

Hivarbetet bantas bort i Sverige (Ottar, december 2017)

Kris i hivarbetet efter halverad budget (Ottar, april 2017)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.