Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju HBTQI

”EU borde sätta starkare press”

Ett ögonblick… Ulrika Hagström, utredare på TCO som gett Expo i uppdrag att kartlägga hbt-fientliga och högerextrema partier i europeiska parlament.

Vilka slutsatser drar ni av rapporten?
– Att Europas högerextrema partier ser olika ut, och har olika retorik, och att det inte alltid finns ett direkt samband mellan situationen för hbt-grupper och existensen av högerextrema partier, men att sambandet mellan homofobi och sexism generellt är väldigt starkt, liksom sambandet mellan homofobi och främlingsfientlighet. Därför är det angeläget att arbeta mot alla dessa yttringar parallellt, säger Ulrika Hagström, utredare på TCO.

Blev ni förvånade över något?
– Det är förvånande att situationen för hbt-personer kan vara så dålig i vissa EU-länder, extremfallet är Ungern, trots att dessa länder faktiskt är medlemmar i EU och därmed har skrivit under på att följa bland annat Europakonventionen, som slår fast att diskriminering på dessa grunder är förbjuden. EU borde kunna sätta starkare press.

Magyar_Gárda_Kórus.jpg

”Ungerska gardet” vid en manifestation staden Békéscsaba.

Hur kan fackföreningsrörelsen bekämpa homo- och transfobi?
– Genom bra utbildningar för de förtroendevalda. Man skulle kunna lägga in det som en del av skyddsombudsutbildningen, men där är vi inte än. Men vi har i alla fall tagit fram bra utbildningar. Webbutbildning har fördelen att den går att ta del av på vilken tid eller plats som helst. Det är också viktigt att facket visar upp att vi deltar i hbt-sammanhang, som till exempel Pride. När vi skriver rapporter, remissvar eller annat material är det viktigt att tänka på att skriva inkluderande, att tänka på att det finns olika familjeformer, sexuella läggningar eller könsidentiteter. Dessutom har vi som facklig organisation tillgång till ett antal internationella sammanhang där vi har möjlighet att lyfta och trycka på för att HBT-perspektivet ska komma med, och flyttas fram.

Vad gör ni nu?
– TCO ska precis påbörja ett arbete med att ta fram förbundsgemensamma ”Strategier för likabehandling”. Det är ett kongressuppdrag som ska genomföras och presenteras under våren. Vi kommer också bevaka och försöka få inflytande i den utredning som just påbörjas om så kallade ”aktiva åtgärder”, som arbetsgivare ska bedriva för att förebygga diskriminering. Sedan flera år deltar vi tillsammans med TCO-förbunden i Stockholm Pride, och tillsammans med fackförbund från SACO och LO ingår vi i det tvärfacklikga nätverket ”Fritt fram” där vi håller varandra informerade om enskilda och gemensamma aktiviteter rörande hbt-frågor.

Högerextrema partier samarbetar ofta över nationsgränser, finns planer på ett större fackligt samarbete när det gäller hbt-rättigheter?
– Vi ingår i och har ganska upparbetade kontakter med ”Europafacket”, det vill säga EFS (Europafacklig samordning) på engelska ETUC (European Trade Union Confederation), som har sitt kontor i Bryssel, och i deras löpande verksamhet ingår också frågan om hbt-rättigheter. Dessutom har man i det rådgivande EU-organet den Ekonomiska och Sociala kommittén, (EESK, i vilket arbetsgivare, arbetstagare och övriga intressegrupper ingår), på TCO:s initiativ tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram en rapport om hur medlemsländerna ska underlätta för människors deltagande i arbetslivet oberoende av sexuell läggning. Det innebär att EESK uppmanar EU-kommissionen att ta fram en färdplan för att bekämpa diskrimineringen av hbt-personer gruppen i arbetslivet. Vi är mycket stolta över att ha åstadkommit detta.

Text: Anna Hellgren

Fler artiklar