Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

”Inte aktuellt som eget ämne”

Utbildningsminister Thomas Östros om sex- och samlevnadsundervisningen och lärarutbildningen.

Hur ska likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen åstadkommas när det är så godtyckligt vad lärarna får för utbildning i ämnet?
– Sedan den 1 mars 2003 har vi ett skarpare Skolverk som ska granska att varje skola når sitt uppdrag och ger eleverna nödvändiga kunskaper. Självklart också när det gäller sex och samlevnad. Sex och samlevnad är ett av de ämnesövergripande kunskapsområden som ska integreras i undervisningen i olika ämnen. Det är rektor som har ansvar för att det sker enligt skolans läroplaner.

Hur ska lärarna klara den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen om de inte själva får utbildning?
– Lärarutbildningen skall ge alla blivande lärare en professionell gemensam kärna i värdegrundsfrågor. I många fall behandlas sex- och samlevnadsfrågorna i det större sammanhanget. Det går inte att avgöra enbart av kursutbudet hur sex- och samlevnadsfrågorna som kunskapsområde organiseras i lärarutbildningen.

Eftersom vi har en målstyrd högskola ska inte riksdag och regering specificera vilka kurser som ska ingå i lärarutbildningen. Men läroplan och kursplan för skolan innehåller krav på en integrerad sex- och samlevnadsundervisning och det innebär att de blivande lärarna ska förberedas för sådan undervisning.

Under det kommande året ska lärarutbildningen utvärderas av Högskoleverket, då man bland annat kommer att granska om utbildningen sker i enlighet med de uppsatta målen.

Hur ser du på RFSU:s önskan om tydligare målformuleringar i de nationella styrdokumenten och bättre stöd och vägledning till rektorerna som har ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen?
– Skolverket har tidigare konstaterat kvalitetsskillnader mellan skolor och kommuner och att de brister som finns bland annat beror på bristande styrning. För att ge rektorer ökat stöd har flera material tagits fram för att inspirera och stödja skolans arbete med ämnesövergripande kunskapsområden såsom sex och samlevnad.

RFSU vill skapa en utbildning kring sex och samlevnad på vetenskaplig grund inom lärarutbildningarna, vad säger du om det?
– Det är lärarutbildningarnas och högskolans uppgift att professionellt lägga upp bra och intressant utbildning för blivande lärare som både vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sex och samlevnad, jämställdhet och genus är exempel på tvärvetenskapliga kunskapsområden i högskolan i dag som blivande lärare kan specialisera sig inom. Sex- och samlevnadsfrågorna sätts ofta in i ett större sammanhang än det rent biologiska och behandlas ofta som en del av relationer, identitet och värdegrund.

RFSU vill göra sex- och samlevnad till ett eget ämne i skolans läro- och kursplaner, vad tycker du om det?
– Det är inte aktuellt att införa sex- och samlevnad som eget ämne. Sex och samlevnad finns med såväl i skolans läroplan som i kursplaner. I många skolor tas sex- och samlevnadsfrågor upp i flera ämnen som samhällskunskap, biologi, svenska och religion. Men när skolans läroplan i framtiden behöver ses över kan det förstås finnas anledning att också pröva om målen för sex- och samlevnadsundervisningen kan utvecklas.

Ingela Ösgård

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2004)

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare HBTQI

Dragqueens i skottlinjen

Ytter högern och kristna konservativa har siktet riktat mot glitter och högläsning.