Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

››Sexualundervisning kraftfullt verktyg för jämställdhet‹‹

Flickors rätt till utbildning står i fokus vid årets FN-möte på Kvinnokommissionen i New York, som pågår till den 4 mars. Och trots starka känslor går det framåt för frågan om sexualupplysning.

– Tidigare har sexualundervisning enbart varit kopplat till reproduktion och fortfarande är det mycket få länder som har en sex- och samlevnadsundervisning som utgår ifrån ett rättighetsperspektiv, sade Vernor Munôz, FN:s särskilda rapportör för rätten till utbildning 2004-2010.

Han var en av deltagarna vid ett seminarium om utbildning, jämställdhet och utveckling som Sverige arrangerade under FN:s pågående möte vid Kvinnokommissionen i New York, och som leddes av Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU. Vernor Munôz betonade att sex- och samlevnadsundervisning är en oavvislig del i alla flickor och pojkars rätt till utbildning, en rätt som i sin tur utgör ett av FN:s milleniemål. På senare tid har två FN-organ, UNFPA och UNESCO tagit fram riktlinjer om sexualundervisning. I en rapport som presenterades för FN:s generalförsamling i juli lyfte Munôz fram vikten av att bedriva sexualundervisning utifrån ett rättighetsperspektiv. Fortfarande är sexualundervisning en omstridd fråga globalt och prioriteras inte av ett stort antal länder.

– Sexualundervisning med ett rättighetsperspektiv är ett kraftfullt verktyg för att främja jämställdhet och alla människors lika värde och motverkar även våld och sexuellt våld mot kvinnor.

››Sexualundervisning motverkar även våld och sexuellt våld mot kvinnor.‹‹ Vernor Munôz

– Tyvärr är det en kontroversiell fråga eftersom våra samhällen fortfarande är starkt patriarkala. Kanske det bästa beviset för detta är den utbredda förekomsten av våld och sexuellt våld, vilket även är vanligt i utvecklade länder, sade Munôz.

Han menade också att det är svårt att hitta bra exempel på sexualundervisning som är framtidsinriktad. Alla i panelen var överens om att skolan inte enbart ska ge faktakunskaper, utan även ge en demokratisk värdegrund baserat på mänskliga rättigheter, och att detta är en viktig kvalitetsaspekt av utbildning. Ett exempel på hur man kan arbeta med detta är UNICEF:s modell med ”barnvänliga skolor” vars undervisningsmetoder sker utifrån FN:s barnkonvention, anpassade efter barns behov och där skolmiljön ska vara trygg och säker.

69 miljoner barn saknar utbildning
I diskussionen om rätten till utbildning väcktes frågan om huruvida man fokuserat för starkt på kvantitet i arbetet med millenniemål 2. Carol Bellamy, ordförande för Education For All Fast Track Initiative – en organisation som vill snabba på denna process – höll inte med:

– Det är fortfarande 69 miljoner barn som inte går i skolan och färre flickor än pojkar. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att alla barn ska ha rätt till grundutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv, sade Bellamy.

››Resonemangen om sexualundervisning och upplysning har trots allt tagit ett steg framåt.‹‹ Åsa Regnér

Samtidigt menade hon att kvalitetsaspekten har blivit allt viktigare på senare år:

– Vår uppgift är inte enbart att få flickor att börja skolan, utan även se till att de inte hoppar av i förtid och dessutom att de lär sig något, fortsatte hon.

Susan Durston, UNICEF:s globala chef för utbildning, framhöll att kvalitet och kvantitet inte är varandras motsatser och inte utesluter varandra. Detta särskilt i relation till barnarbete, förekommer i hög grad världen över och är en viktig orsak till att flickor och pojkar inte börjar skolan eller att de hoppar av i förtid. Pojkar är i majoritet om man ser till det som brukar räknas som formellt arbete men flickor dominerar om obetalt hushållsarbete räknas in, menade Durston.

– Utbildning av hög kvalitet är därför viktigt för att fattiga familjer ska vilja satsa på skolan och därmed förlora den inkomst som barnen ger, slog hon fast.

”Det går framåt”
RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér säger till Ottar att skälen till att just flickor lämnar skolan ofta har med deras kön att göra – de blir bortgifta, gravida eller skickas iväg på hushållsarbete för att familjen behöver inkomsterna.

– Med mer kunskap om kroppen, relationer och inte minst rättigheter, skulle många av flickorna kunna stanna kvar i skolan, menar Åsa Regnér.

Hennes slutsats efter årets möte på Kvinnokommissionen är att frågan om sexupplysning fortfarande väcker starka känslor, men att det rör på sig:

– Resonemangen kring sexualundervisning och upplysning har trots allt tagit ett steg framåt, säger Åsa Regnér.

Text: Anna Norlin och Kristina Lindquist
Bild: Koiji Ishibashi


Läs mer

RFSU-bloggen rapporterar direkt från New York

På plats i FN i New York: Stolta kvinnor vädjar om stöd efter revolten i Nordafrika

Fler artiklar

Intervju

Minnen från exil

Sex personer från olika platser i Mellanöstern delar ömhudade minnen av förbjudna förälskelser, gayklubbar på tak, och doften av jasmin.

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska