Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju HBTQI

Sexualpolitik från höger till vänster

Vad vill partierna? Sexualpolitik är ett brett politiskt fält som berör allt från familjejuridik till sjukvård. Med ett år kvar till valet frågade Ottar åtta partier om deras visioner och syn på sexualpolitiken

(KD)

Relationer, integritet och etik

Kristdemokraterna

Emma Henriksson, riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet.

Vad betyder sexualpolitik för Kristdemokraterna?

Det handlar om hälsa, relationer, integritet och etik. Det handlar om varje människas okränkbarhet och lika värde.

Vad är KD:s strategier för att uppnå sina sexualpolitiska mål?

Gemensamt för det som innefattar våra mål för sexualpolitiken är fokus på det förebyggande arbetet. Kunskapsuppbyggnad, råd- och stödverksamhet är centrala delar. Även att arbeta förebyggande mot kränkningar och trakasserier, och mot trafficking, tvångsäktenskap och övergrepp. Vi jobbar för straffskärpningar i brott relaterade till sexuellt våld, hedersbrott och hatbrott.

Vilka är de viktigaste sexualpolitiska segrar som Sverige har uppnått sedan millennieskiftet?

Att familjebegreppet nu inkluderar samkönade par genom att de har möjlighet att prövas som adoptivföräldrar är ett betydelsefullt steg, och borttagandet av steriliseringstvång för könsbyte är ett annat. En viktig förändring är införandet av en parboendegaranti.

Vad är det viktigaste sexualpolitiska området, enligt dig?

Att ungdomar får en god sexual- och samlevnadsundervisning och att den innefattar även relationsperspektivet, integritet och etik. Att du ska vara respekterad för den du är och få stöd i den sexuella utvecklingen under hela livet, till exempel under övergångsfaser som puberteten och klimakteriet, och i samband med medicinska tillstånd som påverkar sexlivet.

Vem är din politiska förebild?

William Wilberforce, som i sitt arbete med att förbjuda slaveriet oförtrutet kämpade för alla människors lika värde.

(L)

Rätten att bestämma själv

Liberalerna

Barbro Westerholm, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.

Hur ser Liberalerna på sexualpolitik?

Sexualpolitik handlar både om sexuell och reproduktiv hälsa, och om att alla ska ha samma rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Hur ska ni uppnå era sexualpolitiska mål?

Till exempel genom att avskaffa (och att förhindra nya) diskriminerande lagar, vi ska bekämpa fördomar och diskriminering i vardagen, värna aborträtten och jobba för att unga kvinnor och män ska kunna älska vem de vill utan att riskera hedersrelaterat våld.

Vilka är de viktigaste sexualpolitiska segrar Sverige har uppnått sedan år 2000?

Att det har blivit tillåtet med adoption och assisterad befruktning för samkönade par och för ensamstående. Genomförandet av könsneutralt äktenskap. Att det inte längre krävs sterilisering för att byta könstillhörighet, och möjligheten för utländska kvinnor att göra abort i Sverige.

Vad är det viktigaste sexualpolitiska området, enligt dig?

Att var och en har rätt till sin sexualitet utan att bli utsatt för fördomar och diskriminering samt rätt att själv bestämma när man vill ta på sig ansvaret för föräldraskap.

Vem är din politiska förebild?

Min förebild alltsedan jag började läsa medicin är Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström. Hon var aktiv i rösträttsrörelsen, specialiserade sig i kvinnomedicin och gynekologi, reste runt i landet och föreläste om sex- och samlevnadsfrågor som på den tiden krävde mod och övertygelse.

(C)

Ja till altruistiskt surrogatmödraskap

Centerpartiet

Anders W Jonsson, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.

Anders W JonssonVad innebär sexualpolitik för Centerpartiet?

Den innefattar frågor som sexuell och reproduktiv hälsa (i hela landet), rätten till abort, hbtq-frågor, surrogatmödraskap, sexualbrott såsom sexuellt våld och trakasserier, tvångsäktenskap och könsstympning. Våra mål inom sexualpolitiken siktar mot att de mänskliga rättigheterna på området uppnås.

Vilka strategier har ni för att uppnå era sexualpolitiska mål?

Centerpartiet vill se en nollvision för våld i nära relationer och sexualiserat våld. Vi vill också att:

+Hbtq-kompetensen inom vården ska öka. Fler mödravårdscentraler behöver uppmuntras att regnbågscertifiera sig.

+Stärka sexualundervisningen och det normkritiska tänkandet/ förhållningssättet i skolan.

+Säkerställa att vårdsektorn följer lagen så att så kallade oskuldskontroller, som (fullständigt olagligt) genomförs på landets vårdcentraler, upphör omgående.

+Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter.

+Arbeta för att aborter ska tillåtas i alla EU:s medlemsstater så att kvinnor i hela Europa får rätt att bestämma över sina egna kroppar och säkra aborter.

+Barnlängtande ansvarsfulla vuxna ska stöttas – inte hindras – i sin strävan efter att få barn. Därför anser vi att altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas.

Vilka är de viktigaste sexualplitiska segrar Sverige har uppnått sedan millennieskiftet?

Att transsexuella inte längre tvångssteriliseras sedan 2013. Den könsneutrala äktenskapslagstiftningen som trädde i kraft 2009. Att Sverige 2010 utökade våldtäktsbegreppet till att innefatta utnyttjande av att en person är i en »särskilt utsatt situation«.

Vad är det viktigaste sexualpolitiska området tycker du?

Att alla människor ska känna sig trygga att vara den hen är oavsett sexuell läggning.

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder. Centerpartistisk politiker och Sveriges första kvinnliga utrikesminister.

(S)

Ny svensk sexualvaneundersökning

Socialdemokraterna

Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Gabriel WikströmHur ser Socialdemokraternas syn på sexualpolitik ut?

Sexualpolitiken är en viktig del för en jämlik hälsa i stort. Ofta när vi pratar sexualpolitik så pratar vi om specifika problem som måste lösas; könssjukdomar, oönskade graviditeter, våldtäkter. Det är viktiga frågor, men vi måste också lyfta fram det positiva och lustfyllda.

Vad gör S för att uppnå sina sexualpolitiska mål?

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra den första nationella befolkningsstudien på området sexuell och reproduktiv hälsa på 20 år. Det är en viktig insats för att få bättre kunskap och veta vilka insatser som samhället behöver göra framöver.

Nämn några av de viktigaste sexualpolitiska segrar som Sverige uppnått sedan åt 2000.

Det är mycket. Många framsteg vad gäller ofrivillig barnlöshet har gjorts, exempelvis ändringar av adoptionslagstiftningen så att den omfattar samkönade par. Att lesbiska par och ensamstående kvinnor har fått rätt till insemination. Jag är stolt över att preventivmedel snart blir avgiftsfria för alla under 21 år!

Vad är den viktigaste sexualpolitiska frågan?

Ett område som jag tror är viktigt att fokusera mer på – och prata mer om – är en positiv och lustfylld inställning till sex.

Vem är din politiska förebild?

Även om det kan låta lite som att jag ställer mig in så måste jag ändå säga Ottar, Elise Ottesen-Jensen.

(MP)

Samtyckeslag och normkritik

Miljöpartiet

Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet.

Annika Hirvonen FalkVad betyder sexualpolitik för Miljöpartiet?

Det handlar om att alla människor ska ha förutsättningar till bra relationer under hela livet, att kunna välja vem man vill älska. För oss är det viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv och ett normkritiskt perspektiv för att motverka heteronormer och cementerade könsroller. Sexualpolitik handlar om att möjliggöra och främja det som är positivt, men också att sätta gränser för vad som är acceptabelt.

Vad är era strategier för att uppnå partiets sexualpolitiska mål?

En del är lagstiftning. Jag har suttit i sexualbrottskommittén och varit med och utformat ett nytt lagförslag som ska bygga på frivilligt deltagande och det tänker jag är en viktig grund. Jag tror att arbetet med att motverka destruktiva maskulinitetsnormer är en av de viktigaste delarna för att förebygga sexuellt våld och övergrepp.

Nämn några av de viktigaste sexualpolitiska segrar som Sverige uppnått sedan millennieskiftet.

Framför allt hbtq-personers rättigheter. Att steriliseringskravet togs bort och könstillhörighetslagen. Ensamståendes rätt till insemination. Att även utländska medborgare som inte bor i Sverige har möjlighet till abort i Sverige.

Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan enligt dig?

Just nu att få igenom samtyckeslagen. Men det internationella arbetet är viktigare än någonsin. Det pågår en backlash i retorik och politik när det gäller kvinnors rättigheter. Abortlagstiftning skärps, USA:s president trivialiserar sexuella övergrepp med mera. Hbtq-personers rättigheter kränks i stor utsträckning globalt. Det gäller att Sverige fortsätter att hålla fanan högt i biståndspolitiken och inom FN och olika internationella sammanhang driva på och vara ett föredöme.

Vem är din politiska förebild?

Jag beundrar människor som står upp för sina principer och målsättningar oavsett vart vindarna blåser. Elise Ottesen-Jensen är en sådan person.

(V)

Nationella sexualpolitiska mål

Vänsterpartiet

Karin Rågsjö, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.

Karin RågsjöVad betyder begreppet sexualpoliltik för Vänsterpartiet?

Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet. Men människors sexualitet är också en sfär som präglas av komplexitet och kan vara en arena för maktutövning, exploatering och förtryck.

Vad är strategierna för att uppnå partiets sexualpolitiska mål?

Den fria sexualiteten är inte fri så länge kvinnor underordnas och förtrycks. Vänsterpartiet vill tillsätta en utredning med syfte att utveckla nationella sexualpolitiska mål för att skapa förutsättningar för en sexualitet på lika villkor för alla; såväl homo-, hetero- och bisexuella som transpersoner. Vi har i motioner i riksdagen efterfrågat en kartläggning över hur behov av och tillgång till sexualrådgivning ser ut i landet. Vi menar också att feministiskt självförsvar bör kunna erbjudas på landets skolor.

Vilka är de viktigaste sexualpolitiska segrar som Sverige har uppnått sedan millennieskiftet?

Vi har kommit långt i frågan om samtycke där mycket pekar på att det kommer införas ett sådant krav. Vi har genomfört assisterad befruktning av ensamstående. Utöver det fick V i våras gehör för vårt krav om att det ska tillsättas en kommitté som granskar varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom.

Vilken är den viktigaste frågan enligt dig?

Att sexualitet inte exploaterar och förtycker. Att det är individen som formar sitt sexliv utifrån sina egna tankar och känslor.

Vem är din politiska förebild?

Merlina Mercouri. Grekisk skådespelerska och socialistisk politiker som var en av de drivande i motståndskampen mot juntan. Karismatisk, smart och begåvad. Dessutom en kvinna som bevarade sin coola kvinnlighet in i döden. Vägrade se sig själv som osynliggjord som kvinna efter 50+.

(M)

Trygghet för alla familjer

Moderaterna

Cecilia Widegren, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.

Cecilia WidegrenHur ser Moderaterna på sexualpolitik?

Abort, samtycke, surrogatmoderskap, insemination, alla människors rätt att kunna gifta sig med vem de vill, bistånd som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migrationsfrågor som rör hbtq samt att förebygga spridning av hiv/aids och könssjukdomar är alla centrala delar av det som bör vara en sammanhållen sexualpolitik.

Hur ser strategierna ut för att uppnå era sexualpolitiska mål?

Vi ska underlätta nya familjebildningar. Oavsett hur barn tillkommit ska lagstiftningen upprätthålla samma trygghet för alla familjer. Vi ska fortsätta Sveriges arbete när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet. Att lyckas minimera spridningen av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar, och att hjälpa alla dem som genom åren drabbats av dessa sjukdomar på bästa möjliga sätt. Vi ska inte spara på statens insatser mot hiv/ aids och andra smittsamma sjukdomar så som nu tyvärr sker.

Nämn några av de viktigaste sexualpolitiska segrar som Sverige uppnått sedan år 2000.

Moderaterna är särskilt stolta och glada över att ensamstående kvinnor numera har samma rättigheter till assisterad befruktning som par.

Vilket tycker du är det viktigaste sexualpolitiska området?

Alla i Sverige ska ha rätt till sitt eget sexualliv utifrån egna förutsättningar, önskemål och drömmar. Ingen ska exempelvis kunna tvinga någon att gifta sig mot sin egen vilja. Oavsett om du är homosexuell, hetero- sexuell, trans eller queer ska du ha samma rättigheter och skyldigheter.

(Fi)

Sexuellt våld viktigaste frågan

Feministiskt initiativ

Toktam Jahangiry, sexualpolitisk talesperson för Fi och utbildare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Toktam JahangiryVad innefattar Fi:s sexualpolitik?

Vår syn på sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och samlevnad utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv. Sexualpolitik handlar om att alla människors ska ha rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på de sätt de önskar.

Hur ska ni uppnå partiets sexualpolitiska mål?

Personer som bryter mot köns- och sexualitetsnormer kan bli osynliggjorda och bestraffade på olika sätt. Dessa samhälleliga normer måste därför synliggöras och ifrågasättas. Fi har en detaljerad strategi för att uppnå de olika målen inom sexualpolitiken, en av våra viktigaste strategier är att rikta sig till skolor och media. De är centrala arenor för skapandet av kulturella normer för genus, sexualitet och identitet.

Nämn några av de viktigaste sexualpolitiska segrarna som Sverige har uppnått sedan millennieskiftet.

Jag kommer ursprungligen från ett land där barnäktenskap är tillåtet och har sett vilka konsekvenser det får. Jag arbetade med remissen om tvångs- och barnäktenskap i Sverige och gjorde mitt bästa för att den nya lagen mot barnäktenskap skulle gå igenom, vilket den gjorde 2014. 2016 beslutades att transpersoner som drabbats av kravet på sterilisering vid könsbekräftande operation skulle få ersättning. Det var ett erkännande av att Sverige i modern tid brutit mot de mänskliga rättigheterna.

Vad är det viktigaste sexualpolitiska området enligt dig?

Ett aktuellt exempel är kriget som pågår i Mellanöstern. Sexuellt våld mot kvinnor används som en medveten krigsstrategi och konsekvensenen av detta är förödande. Därför är sexuellt våld en av de viktigaste politiska frågorna. Ett annat exempel på sexuellt våld är våld och förtryck i hederns namn. Fi har konkreta strategier för att synliggöra, förbygga och bekämpa denna form av våld.

Vem är din politiska förebild?

Malala Yousafzai, en modig tjej som har visat världen att kvinnor kan höja sina röster och kräva sina rättigheter. I Sverige är det Gudrun Schyman. Hon är en visionär som förverkligar sina drömmar och gör omöjliga saker möjliga.

Upp till bevis 2018

2018 är det riksdagsval i Sverige, då blir det upp till bevis för partierna att göra verklighet av sina sexualpolitiska visioner. Den kritiske läsaren kanske undrar hur dessa uttalanden förhåller sig till den faktiska politik som har förts — bra tänkt — det blir något att se över under valåret 2018.

Ottar har tillfrågat alla riksdagspartier samt Feministiskt initiativ om att delta. Sverigedemokraterna valde att inte delta. I deras partiprogram står bland annat att de vill sänka aborträtten till 12 veckor och att samkönade par inte bör få adoptera. De är också det enda parti som har motionerat mot genuspedagogik. Endast ett av de politiska partierna har en sexualpolitisk talesperson, det är Feministiskt initiativ.

Natalie Högström är frilansjournalist


Läs mer

http://www.ottar.se/tidskriften/supervalnumret

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.