Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Socialdemokraterna: »Mer pengar till SRHR«

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Heléne Fritzon vill se ett ökat bistånd till SRHR och en intensifierad kamp mot människohandel genom ökat europeiskt polissamarbete.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet.

1. Abort

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Ja, vi vill att rätten till abort blir en del av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Även i Sverige har vi drivit på för att grundlagsskydda aborträtten.

2. Bistånd till SRHR

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

Svar: Ja, vi ser gärna att mer av EU:s bistånd går till arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Socialdemokraterna står starkt upp för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive SRHR.

3. Sexköp och prostitution

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

»Kvinnors kroppar ska inte kunna köpas på EU:s inre marknad«

Svar: Vi vill bekämpa människohandel genom att införa en europeisk sexköpslag. Kvinnors kroppar ska inte kunna köpas på EU:s inre marknad. Vi vill också stärka tryggheten för kvinnor genom att komplettera den historiska EU-lagen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med en europeisk samtyckeslag. För att bekämpa människohandel vill vi också se ökat polissamarbete mellan medlemsländerna.

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke defineiras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

Svar: Ja! Vi vill se en europeisk samtyckeslag och min kollega Evin Incir har under mandatperioden lett arbetet med den historiska lagen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

Svar: Först och främst måste en vapenvila komma till stånd och tillgången till humanitär hjälp säkerställas. Provisoriska sjukhus och vårdinrättningar med utbildad personal måste sättas upp så att människors vårdbehov och rätt till sexuell och reproduktiv hälsa kan tillgodoses. Vi värnar kärnstödet till FN organisationerna som bland annat arbetar i konfliktområden. Kärnstöd ger flexibilitet att använda medlen där det behövs och gör mest nytta, inklusive att säkerställa människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

6. Vilket är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

»Vi måste fortsätta intensifiera kampen mot människohandel, genom förstärkt polissamarbete«

Svar: På EU-nivå handlar det om att vi måste fortsätta intensifiera kampen mot människohandel, genom förstärkt polissamarbete. Genom en europeisk sexköpslag och samtyckeslag stärker vi flickor och kvinnors rätt till sin egen kropp och bekämpar de som tjänar pengar på deras utsatthet. Rätten till abort måste stärkas i EU genom att skrivas in i EU:s grundläggande rättighetsstadga.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar