Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Vänsterpartiet: »Minska efterfrågan på sexköp«

Vänsterpartiets europaparlamentariker Malin Björk vill förbjuda hallickverksamhet och öka biståndet till flyktingorganet UNRWA.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet i en EU-valguide.

1. Abort

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Ja, Vänsterpartiet anser att aborträtten ska skrivas in i EU:s stadga om grundläggande rättigheter, så att aborträtten garanteras men att det fortfarande är upp till medlemsländerna att själva välja hur denna rätt ska säkerställas.

2. Bistånd till SRHR

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

Svar: Sexuella och reproduktiva rättigheter är en viktig biståndsfråga enligt Vänsterpartiet. Både Sverige och EU bör öka biståndet till SRHR. Tyvärr ser vi istället hur allt mer av EU:s bistånd villkoras och styrs om till att stoppa migranter. Det motsätter vi oss.

3. Sexköp/prostitution

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

»Det mest effektiva sättet att motverka människohandel för sexuella ändamål är att minska efterfrågan«

Svar: Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden arbetat mycket med EU-lagstiftning om människohandel. Malin Björk var en av EU-parlamentets två huvudförhandlare för revisionen av människohandelsdirektivet som blev klart i april 2024. Där lyckades vi driva igenom ökat stöd och ökade rättigheter för offer för människohandel, förstärkta förebyggande åtgärder, ökat fokus på att komma åt efterfrågan och konfiskera tillgångar för dem som utnyttjar.

Det finns flera saker som kan göras på EU-nivå för att motverka exploateringen. Det mest effektiva sättet att motverka människohandel för sexuella ändamål är att minska efterfrågan på sexköp i samhället i stort genom att förbjuda både hallickverksamhet och sexköp. Där är vi inte ännu, men det blir nu iallafall förbjudet att utnyttja någon när en vet att hen är offer för människohandel. Det är ett steg i rätt riktning.

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke definieras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

Svar: Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden arbetat för att det nya EU-direktivet mot mäns våld mot kvinnor ska innehålla ett krav på medlemsländer att införa samtyckeslagstiftning. Tyvärr var det ett par stora EU-länder (Frankrike och Tyskland tillsammans med Ungern) som vägrade gå med på en samtyckesdefinition av våldtäkt och direktivet omfattar nu inte några regler om våldtäkt, men det är något som Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för. Det finns dock med en rekommendation till alla medlemsländer att införa samtyckeslagstiftning, så kampen fortsätter på nationell nivå!

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

»Det allra viktigaste för att stärka SRHR i Gaza är att få ett stopp på Israels bombande och attacker«

Svar: Det allra viktigaste för att stärka SRHR i Gaza är att få ett stopp på Israels bombande och attacker. Vänsterpartiet är det enda svenska parti som i EU-parlamentet som röstat för eldupphör ända från början av Israels bombattacker, som dödat tiotusentals civila palestinier. När civila dödas urskillningslöst är det omöjligt att säkerställa några rättigheter, och det är ohyggliga rapporter vi får. Vänsterpartiet driver också att FN-organet UNRWA ska få kraftigt utökat stöd.

I Ukraina måste vi också se till att det satsas mer på kvinnor och SRHR.

Mer generellt vill Vänsterpartiet se att Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna stärker sitt jämställdhetsarbete med målet att minst 50 procent av allt utvecklingssamarbete ska gå till flickor och kvinnor. Vi tycker också att Sveriges och alla andra länders bistånd ska nå upp till FN-målet att tio procent av biståndet ska öronmärkas för åtgärder och information kring SRHR.

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

Svar: Rätten till säker, laglig och tillgänglig abort är en grundläggande rättighet som måste säkerställas i hela EU.  Samtidigt måste vi mobilisera för att ta krafttag mot alla former av könsbaserat våld. På sätt och vis är ju nekad rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet en form av våld, så de kan också ses som sammanflätade.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar