Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Inget sex i EU:s policy för bistånd

I maj antas EU:s nya biståndspolicy, An agenda for change. Syftet är att öka möjligheterna för Millenniemålen att uppfyllas, men återigen ser EU ut att bortse från betydelsen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

An agenda for change är tänkt att förtydliga den biståndsöverenskommelse EU antog 2005, och lades fram av EU-kommissionen redan i oktober förra året. Precis som tidigare saknas hänvisningar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Inte minst har de katolska länderna Polen, Irland och Malta, med sin stränga syn på till exempel abort, historiskt sett hindrat varje försök att implementera SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i biståndet. Inför den nya policyn har det kompakta SRHR-motståndet från dessa tre inte minskat.

– Nej, tyvärr ser vi ingen ljusning där, säger Karin Nilsson, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU.

Själva dokumentet kommer inte att förändras, men fortfarande pågår förhandlingar om de så kallade rådslutsatserna, det vill säga hur medlemsstaterna tycker att biståndet ska skötas utifrån själva dokumentet.

Marina Berg, chef för gruppen för EU:s utvecklingspolicy på UD:s EU-enhet, menar att det är i rådslutsatserna som progressiva regeringar kan nå gehör för frågor som rör SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Regeringen strävar efter att rådsslutsatserna ska innehålla en tydlig hänvisning till det så kallade konsensusdokumentet från 2005 i vilket EU gjorde viktiga framsteg vad gäller SRHR och många andra viktiga policyfrågor.

Inför utformningen av själva policyn har regeringen däremot legat lågt med kraven på att An agenda for change ska innehålla explicita formuleringar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, även om det är Sveriges hållning att SRHR ska och bör vara en del av allt bistånd. Anledningen är att många av de 27 medlemsländerna har en mycket konservativ syn på kvinnors och hbt-personers rättigheter i allmänhet, och på rätten till abort och sexualupplysning i synnerhet.

»Regeringen vill inte bidra till att öppna för en diskussion som i värsta fall skulle kunna bidra till en urvattning av viktiga policyställningstaganden.«

– Regeringen vill inte bidra till att öppna för en diskussion som i värsta fall skulle kunna bidra till en urvattning av de viktiga policyställningstaganden som gjordes i konsensus-dokumentet om bland annat SRHR frågornas vikt för utveckling och fattigdomsminskning. Därför fann vi det strategiskt att istället verka att i Agenda for change föra in en tidig och explicit hänvisning till konsensus-dokumentet, säger Marina Berg.

Efter offentliggörandet av den nya biståndspolicyn har flera ideella organisationer varnat för att den fokuserar för mycket på ekonomisk tillväxt genom oreglerade marknader och så kallade trickle down-teorier – där tillväxt och rikedomar antas generera bättre villkor för även de allra fattigaste genom att välståndet sipprar ner. Concord-nätverket varnar för att agenda for change ser civilsamhället och dess ideella organisationer mer som vakthundar mot regeringsövergrepp och brott mot mänskliga fri- och rättigheter än som en del av det långsiktiga arbetet för hållbar utveckling. Man befarar också att biståndet ses som ett sätt att stärka EU:s roll på de globala, kapitalistiska, marknaderna, snarare än att verka för mänskliga rättigheter och engagerade medborgares aktörskap.

RFSU och dess europeiska systerorganisationer påpekar också att Agenda for change fokuserar för ensidigt på ekonomisk tillväxt utan att nämna sociala rättigheter. Genom nätverket Countdown 2015 Europe slår man fast att verkningsfullt bistånd behöver innehålla insatser för sexualupplysningmot mödradödlighet, rätt till preventivmedel och satsningar på framför allt kvinnors hälsa och rättigheter.

Marina Berg och regeringen delar inte frivilligorganisationers kritik.

– Agenda for change lyfter upp vikten av konkurrenskraftiga lokala företag, men ser samtidigt också nödvändigheten av utländska privatinvesteringar för att bland annat bygga ut infrastruktur. Företagens sociala ansvar betonas.

Hon menar att Agenda for change har ett brett perspektiv på utveckling och att EU betonar vikten av demokratisk samhällsstyrning och människors förmåga att delta i processer och dra nytta av ökat välstånd. Och tvärtemot Concord säger Berg att dokumentet innebär en höjd ambitionsnivå när det gäller samarbete med civilsamhället.

»Det har varit mycket fokus på ekonomisk tillväxt och mindre fokus på människors hälsa och rättigheter.«

Karin Nilsson från RFSU konstaterar att prioriteringarna i An Agenda for change är tydliga:

– Det har varit mycket fokus på ekonomisk tillväxt och mindre fokus på människors hälsa och rättigheter, säger hon.

Däremot säger hon att det inte är regeringens fel att fokus ligger på ekonomi. Tvärtom anser hon att den svenska regingen gjort ett bra jobb genom att betona vikten av jämställdhet och mänskliga rättigheter som entralt för såväl utvecklingssamarbete och hållbar utveckling som en inkluderande tillväxt. Hon tror dock inte att Agenda for change och dess rådslutsatser kommer att komma närmare att skriva in SRHR i riktlinjerna än vad som hittills varit fallet.

– Nej. Det ser ganska mörkt ut just nu. Men vi får se hur det går.

Text: Anna Hellgren


Läs mer

An Agenda for Change

Kritik från Countdown 2015

Kritik från Concord

Om EU, sexkonservatism och bistånd:

http://www.expressen.se/kultur/eumeniderna/

http://www.rfsu.se/fi/Sex-och-politik/Ottar-rapport/Alla-nummer-2010/65-2010/EU-nar-inte-upp-till-bistandsmalen/

http://www.www.ottar.se/artiklar/konflikt-inf-r-toppm-tet

http://www.tidskriftenarena.se/2011/08/26/gransdragning-innanfor-muren/

Fler artiklar