Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Sexualitet

Sexualpolitik för nästa generation

Att avskaffa det juridiska könet, stärka ungdomsmottagningarna eller skapa en förlossningsvård som det går att lita på. Vilken är framtidens viktigaste sexualpolitiska fråga? Ottar frågade riksdagspartiernas politiska ungdomsförbund.


Rebecka Forsberg & Leon McManus, Grön ungdom: 

»Kampen för transpersoners rättigheter är viktigast« 

Leon McManus & Rebecka Forsberg, Grön ungdom.

»Kampen för transpersoners rättigheter är vår viktigaste fråga under åren som kommer. Just nu växer en global rörelse, där konservativa förenas med påstådda feminister i sitt hat mot transpersoner. I USA stiftas lagar som förvägrar transpersoner rätten till könsbekräftande vård. I Polen inrättas så kallade hbtq-fria zoner och hatiska profiler som Andrew Tate sprider sitt gift på sociala medier. Samma rörelse har sorgligt nog letat sig även till Sverige.

Sommarläger för transpersoner tvingas ställas in av säkerhetsskäl, hbtq-aktivister lever under konstant hot och hat och sagostunder med dragqueens har blivit en diskussionsfråga för partiledardebatter på bästa sändningstid. Vi påminns om att inga rättigheter någonsin kan tas för givna. Progressiva krafter måste enas i kampen för transpersoners mänskliga rätt att vara sig själva. 

Vi nöjer oss dock inte med att försvara de rättigheter som redan finns, utan vill ta steg framåt. Vi vill se en ny, modern könstillhörighetslag där man skiljer på de medicinska och juridiska delarna. Och precis som för all annan vård ska det vara upp till läkare – inte politiker – att bedöma vem som behöver vilken vård och när. Vi vill se bättre tillgång till transvård i hela landet och införa ett tredje juridiskt kön, med målet att på sikt helt avskaffa juridiskt kön. Trots tuffa tider och mörka krafter måste vi fortsätta orka flytta fram positionerna. Kampen är inte över förrän alla hbtqi-personer får de rättigheter de idag förvägras. Det är det enda rimliga.«


Andreea Vanciu, Liberala ungdomsförbundet: 

»Vi vill avskaffa det juridiska könet helt« 

Andreea Vanciu, Liberala ungdomsförbundet.

»Liberala ungdomsförbundet menar att det finns tre sexualpolitiska frågor som är de viktigaste under de kommande fem åren. Den första gäller abort, en fråga som Liberalerna har kämpat för att grundlagsskydda, vilket nu blir verklighet. LUF anser att detta är bra men ser gärna att abortmetoderna tillgängliggörs ytterligare. Det är inte staten som ska styra, utan den medicinska expertisen. Därför ska inte en sjuksköterska behöva närvara under en abort om det inte är medicinskt nödvändigt. 

LUF värnar också om intersexpersoners rättigheter. Idag utförs medicinska ingrepp på små barn med intersex/DSD i syfte att kategorisera dem som flicka eller pojke. LUF anser att kirurgiska ingrepp på små barn med oklar könsidentitet bara ska ske när det är medicinskt motiverat – i övriga fall bör man vänta tills personen i fråga är i beslutsför ålder. I samråd med medicinsk expertis får personen i fråga då själv avgöra om ett ingrepp ska ske. 

Vi i LUF menar att fastställandet av juridiskt kön är en kvarleva från när män och kvinnor hade olika rättigheter, och vill i förlängningen avskaffa det juridiska könet helt i Sverige. Uppgifter om en persons biologiska kön kan till exempel finnas tillgängliga endast i en medicinsk journal, så att vårdpersonal kan ta del av informationen när det är medicinskt motiverat.«


Adrian Coon, Ung vänster: 

»Vi måste motarbeta sexuell exploatering« 

Adrian Coon, Ung vänster.

»Vi ser tre specifika områden för framtidens viktigaste sexualpolitiska frågor. Dessa är aborträtten, sexköpslagen, och nedskärningar i välfärden. 

Rätten till säkra och trygga aborter är någonting vi ständigt måste kämpa för, i synnerhet nu när det blåser konservativa vindar. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp – ingen ska behöva sätta livet till för att man tvingats till en illegal abort. Trots att vi i Sverige har haft tillgång till fri abort sedan 1975 innebär det inte att den kampen är över. Att aborträtten nyligen revs upp nationellt i USA visar tydligt att kampen för fri abort inte är slut.

Sexköpslagen i Sverige debatteras friskt idag och kommer fortsatt vara viktig framöver. Ett flertal opinionsbildare och föreningar har uttalat sig om att lagen inte är feministisk, utan snarare sätter käppar i hjulet för prostituerade. Ung vänster håller inte med, utan menar att samtycke som är beroende av ersättning inte ska räknas som samtycke. Men det handlar om mer än bara lagstiftning. Vi måste börja prata om varför kvinnor fastnar i kommersiell sexuell exploatering, och hur vi ska motarbeta det. 

Just nu genomför högern kraftiga nedskärningar i välfärden, vilket bland annat riskerar att slå mot ungdomsmottagningarna. Det är viktigt med god tillgång till personal och bra öppettider så att ungdomar kan få tillgång till preventivmedel, testa sig för könssjukdomar och få hjälp om man utsatts för våld. Konsekvenserna av begränsad tillgång till ungdomsmottagningar är många.«


Caroline von Seth, Centerpartiets ungdomsförbund: 

»Viktigaste frågan är vaccination mot HPV« 

Caroline von Seth, Centerpartiets ungdomsförbund. Foto: Markus Konow

»Vad som är viktigast på det sexualpolitiska området i den närmaste framtiden är en stor fråga som man egentligen skulle kunna svara på hur långt som helst om. Men just nu skulle jag nog säga att den viktigaste frågan gäller HPV och vaccination mot HPV

För tillfället är såväl Folkhälsomyndigheten som olika regioner på gång med utredningar om att utveckla vaccinationsprogrammet för HPV-vaccin. Det gäller för yngre kvinnor som inte fått sin vaccination genom skolan – men också för att även män ska kunna få sin första HPV-dos. Att fler får och tar vaccin mot HPV kan skydda en större del av befolkningen mot exempelvis livmoderhalscancer. Centerpartiets ungdomsförbund anser att det är ett viktigt steg, både i vår sexualpolitik och i vår folkhälsopolitik. 

CUF anser också att sexualundervisningen är en viktig fråga för framtiden, eftersom det är i skolan som människor och deras värderingar formas. Sedan något år tillbaka ingår sexualitet, samtycke och relationer i högre omfattning i undervisningen, och vårt förbund vill vidareutveckla de förändringar som gjorts på området. Men lärarna behöver också få rätt kompetens och verktyg för att kunna undervisa i dessa frågor.«


Stefan Sarmes, Kristdemokratiska ungdomsförbundet: 

»Förlossningsvården behöver förbättras avsevärt« 

Stefan Sarmes, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

»De viktigaste sexualpolitiska frågorna för de kommande åren är flera. Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser att förlossningsvården behöver förbättras avsevärt och välkomnar de steg som regeringen tar just nu. Vården är ett regionalt ansvar som alltför många regionpolitiker flyr, och det tycker vi är fel. Det är viktigt att alla gravida kan lita på förlossningsvården och känna sig trygga med att man kommer få den hjälp och det stöd man behöver. I stort sett alla aborter som genomförs med medicinsk metod minskar behovet av sjukhusbesök. Att tillåta kvinnor att påbörja aborten i hemmet kan dessutom ge en känsla av trygghet, eftersom det är en bekant miljö. Det har också en positiv effekt på tillgängligheten i vården, vilket är väldigt angeläget i och med Sveriges vårdköer. 

En stärkt sexualundervisning är både bra och nödvändig av flera skäl. Det handlar dels om att ytterligare minska antalet ofrivilliga graviditeter, men också om att undervisningen bör vara en viktig del i bekämpandet av hedersrelaterat förtryck. Här finns sannolikt behov av såväl relevant utbildningsmaterial som kompetensutveckling för lärarkåren. 

Allt för många människor drabbas av våld i nära relationer. Det är ett fruktansvärt våld som skördar liv varje år – trots att hemmet, som ofta är brottsplatsen, ska vara alla människors tryggaste plats. Kristdemokratiska ungdomsförbundet menar att civilsamhället har en central roll i att hjälpa utsatta personer som lever med våld i nära relationer. Ideella föreningar som arbetar mot våld behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna göra ett ännu bättre jobb.«


Lisa Nåbo, SSU: 

»Stora brister i skolans sexualundervisning« 

Lisa Nåbo, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.

»Vi ser att det finns två spår. Det handlar dels om att skydda och utveckla de sexualpolitiska framsteg som gjorts i Sverige de senaste decennierna, samt att vidareutveckla skyddet för hbtqi-minoritetsgrupper i vårt samhälle. 

I Sverige har vi kommit långt vad gäller rättigheter och tillgång till kunskap om reproduktiv hälsa, sex och samlevnad. Men trots att sexualundervisningen ingår i kunskapskriterierna finns det stora brister i skolans undervisning. Nivån beror alltför mycket på vilken skola du går på, och vilken lärare du har. I vissa skolor ser vi dessutom hedersproblematik som gör att lärare exempelvis inte vill eller vågar bemöta homofobi, eller påtala för eleverna vilka rättigheter de har. 

Vi är väldigt oroliga för att de generella nedskärningarna vi ser just nu hotar skapandet av tolerans och trygghet för personer med könsidentitet eller sexuell läggning utanför normen. Samma sak gäller rätten till ett bra bemötande och god vård inom primärvården. Att regionerna skär ner kommer att göra vården ännu mer ojämlik, särskilt för hbtqi-personer.När det kommer till att utveckla skyddet för hbtqi-minoritetsgrupper ser vi behovet av att stärka lagstiftningen för att komma åt hot, hat och trakasserier – särskilt på sociala medier. EU har en pågående implementering av en ny lagstiftning, men hur vi implementerar det i Sverige spelar roll. Vi är även positiva till förslaget om en ny könstillhörighetslag


Douglas Thor, Moderata ungdomsförbundet: 

»En viktig fråga är hederskulturens hbtq-offer«

Douglas Thor, Moderata ungdomsförbundet.

»Moderata ungdomsförbundet ser fyra viktiga sexualpolitiska frågor de kommande fem åren. Den första gäller normaliserandet av hbtq på landsbygden. En god nyhet är nämligen att landsbygden går mot mer öppenhet. Till och med i den lilla stad i Småland jag kommer i från hålls nu årligen ett litet pridetåg. Men än finns mycket att göra innan alla där är trygga att visa sin kärlek öppet oavsett läggning. 

En annan viktig fråga gäller hederskulturens hbtq-offer. En dålig nyhet är nämligen att våra förorter blir allt värre. Religiös och kulturell homofobi i en cocktail med hederskultur omöjliggör för tusentals unga att leva som sig själva. Det hade inte förvånat i fall nästa fruktansvärda hedersmord är på en pojke som kommit ut som homosexuell. I mätningar framgår att vi i Sverige rör oss bort från progressiva värderingar mot mer traditionella. Fler som kommer till Sverige måste anamma våra frihetliga värderingar. 

För att hbtq-personer i alla delar av landet ska kunna känna sig trygga i sin identitet behövs mötesplatser. Det är viktigt för att man inte ska känna sig ensam i resan att finna och förstå sig själv. Sådana mötesplatser finns enbart i 43 av Sveriges 290 kommuner. Här behöver arbetet växlas upp. Vad gäller de långa köerna inom transvården riskerar dessa i värsta fall att resultera i självmordsfall. För att få bort köerna behöver ordet vårdgaranti betyda något. Idag händer inget när regionerna inte lever upp till ansvaret att ge vård i tid. Vi i MUF har drivit igenom så Moderaterna nu står för att regioner som inte lever upp till vårdgarantin ska få viten. Det kommer ta bort köerna och se till att fler transpersoner får den vård de behöver i tid.«


Ungsvenskarna

Ottar har flertalet gånger kontaktat Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, men de har inte svarat på förfrågan om att delta i enkäten. Enligt hemsidan är Ungsvenskarna ett icke-feministiskt förbund, som vill avskaffa genuspedagogik och genusvetenskap: »Vi tycker inte att man ska störa barns utveckling med politiska experiment. Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett vetenskapligt faktum«.

Ungsvenskarna vill se krafttag mot sexualbrott. På deras agenda står även att avskaffa pappamånader och kvotering: »Hur man än ställer sig till kvotering är det i praktiken diskriminering«.


Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.